Close

เราแนะนำให้คุณเริ่มสมัครด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อตั้งค่าต่างๆของพนักงาน สถานที่ และคุณลักษณะของเวลาเข้าออกได้สะดวกและรวดเร็ว

23/11/2023

ตั้งค่าระบบหลังบ้านเมื่อเริ่มปีการทำงานใหม่

เริ่มปีการทำงานใหม่ 
ผู้ใช้งานต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง

ปีการทำงานใหม่ผู้ใช้งาน จะต้องกำหนดการตั้งค่าวันหยุดประจำปี 2567 และคืนสิทธิ์วันลาให้พนักงานสำหรับใช้ในปีการทำงาน 2567 

กำหนดวันหยุดประจำปี

1.กำหนดวันหยุดมีผลทั้งบริษัท

กำหนดวันหยุดประจำปีที่มีผลกับพนักงานทั้งบริษัท กดเพื่อดูวิธี

2.กำหนดวันหยุดที่มีผลเฉพาะกลุ่ม

วันหยุดประจำปีจะมีผลกับพนักงานเฉพาะกลุ่มเท่านั้น (ฟังก์ชันนี้ต้องใช้คะเเนนเปิดใช้งาน)

3.กำหนดวันหยุดที่มีผลเฉพาะพนักงานเป็นรายบุคคล

วันหยุดประจำปีจะมีผลกับพนักงานรายบุคคล การตั้งค่าจะต้องตั้งในโปรไฟล์พนักงาน (ฟังก์ชันนี้ต้องใช้คะเเนนเปิดใช้งาน)


คืนสิทธิการลาให้พนักงาน (คืนค่าวันลา)

คืนการรีเซตค่าวันลาของปีการทำงานใหม่ 2567 เพื่อให้พนักงานได้เริ่มใช้สิทธิของปีการทำงานใหม่ ผู้ใช้งานจำเป็นต้องการคืนค่าวันลาให้พนักงาน การคืนค่าวันลาให้พนักงานจะมี 2 แบบ

1.การคืนค่าวันลาแบบทั้งหมด

จะมีผลกับประเภทการลาทั้งหมด  กดเพื่อดูวิธี

2.การคืนค่าวันลาแบบกำหนดเอง

จะมีผลกับประเภทรายการที่ได้เลือกไว้ก่อนทำการคืนค่า กดเพื่อดูวิธี

การทำการคืนค่าวันลาให้พนักงานนั้น แนะนำให้ผู้ใช้งานตรวจสอบรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ตรวจสอบรายการค้างอนุมัติที่อยู่ในระบบหลังบ้านก่อนที่จะทำการคืนค่าวันลา หากพบรายการค้างอนุมัติให้ทำการอนุมัติรายการก่อนทำการคืนค่า (หากไม่อนุมัติรายการลาที่ค้างนั้น เมื่อทำการคืนค่าวันลาไปเเล้วนั้นรายการลาที่ค้างอนุมัติจะไม่แสดงอยู่ในระบบ และจะไม่สามารถยกเลิกรายการค้างอนุมัติได้ หลังจากที่ทำการคืนค่าวันลาไปเเล้ว)
2. Backup รายการต่างๆก่อนทำการคืนค่า สำรองไว้กรณีเมื่อคืนค่าวันลาไปเเล้วมีพนักงานติดต่อสอบถามข้อมูลย้อนหลัง ผู้ใช้งานสามารถนำข้อมูลที่สำรองไว้นำมาตรวจสอบย้อนหลังได้ สำหรับข้อมูลที่แนะนำให้ผู้ใช้งานทำการ Backup นั้น คือ รายการลาที่อนุมัติเเล้ว รายการลาที่รออนุมัติ วันลาคงเหลือ และวันลาที่ใช้ไป  โดยการ export รายงานดังกล่าวไว้ก่อนที่จะทำการคืนค่าวันลา

กรณีติดปัญหาการใช้งานสามารถติดต่อได้ที่
เวลาทำการ จ-ส (เวลา 08:00-17:30) เบอร์โทรศัพท์
098-838-3909
098-016-1524
092-279-9484
นอกเวลาทำการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ เบอร์โทรศัพท์
098-838-3909
อีเมล : info.timemint@gmail.com
Line Official : @timemint