Close

เราแนะนำให้คุณเริ่มสมัครด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อตั้งค่าต่างๆของพนักงาน สถานที่ และคุณลักษณะของเวลาเข้าออกได้สะดวกและรวดเร็ว

07/05/2020

นโยบายความเป็นส่วนตัวและการใช้ข้อมูล

บริษัท เน็กซ์สไปร์ จำกัด (“บริษัท”) ที่เป็นผู้ให้บริการ ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผูัที่ใช้บริการต่างๆของบริษัท (“บริการ”) โดยเราเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม และการเข้ารหัส สำรองข้อมูลให้มีความปลอดภัยสูง เพื่อใช้ในการจัดเก็บและการป้องกันรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้ ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดสิทธิ์ให้เฉพาะเจ้าหน้าที่ของบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านั้นเท่าที่จำเป็นสำหรับการบริการเพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลหรือใช้ข้อมูลนั้นอย่างเคร่งครัดและมีการจัดเก็บล็อคการเปลี่ยนแปลงไว้อย่างเป็นระบบ ทั้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่เกิดจากผู้ใช้งานเองหรือพนักงานของบริษัทเป็นผู้กระทำการเปลี่ยนแปลงหรือใช้หรือเข้าถึงข้อมูลนั้นอีกด้วย เพื่อให้เกิดความสามารถในการติดตามย้อนหลังว่าเป็นไปตามสิทธิ์ที่ได้กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล หรือมีการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ โดยผู้ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องหรือนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายถึงประเภทของข้อมูลส่วนตัวที่จะมีการเก็บรวบรวม วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมเพื่อนำข้อมูลส่วนตัวไปใช้หรือเปิด ประเภทของบุคคล หรือหน่วยงานซึ่งบริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทรวบรวมไว้ สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และ ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมไว้ตลอดจนข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องดดดกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท 

นโยบายนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการของบริษัทและบริษัทมีสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงปรับปรุงนโยบายฉบับนี้โดยจะแจ้งให้ทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงและจักขอความยินยอมจากผู้ใช้บริการตามที่กฏหมายเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

1.ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวตนบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ ข้อมูลที่ผู้ใช้บริการได้ให้ไว้กับบริษัทหรืออนุญาตให้บริษัทได้เข้าถึงโดยหมายรวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้

(ก.) ข้อมูลส่วนตัวที่บ่งชี้ตัวตน อาทิ ชื่อ อายุ สัญชาติ วันเกิด 

(ข.) ข้อมูลช่องทางการติดต่อ อาทิ สถานที่ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล

(ค.) ข้อมูลธุรกรรม อาทิ ประวัติการชำระเงิน ทั้งดการชำระเงินแบบออนไลน์หรือแบบออฟไลน์ ที่ผู้ใช้บริการได้ซื้อจากผู้ให้บริการ

(ง.) ข้อมูลทางเทคนิค อาทิ หมายเลขระบุตำแหน่งคอมพิวเตอร์​(IP Adress) IMEI เครื่องโทรศัพท์ประจำเครื่อง ข้อมูลการเข้าระบบ ข้อมูลการใช้งานแพลตฟอร์ม การตั้งค่า และ การเชื่อมต่อและประเภทการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าแพลตฟอร์ม 

(จ.) ข้อมูลสถานะทางการเงิน รายได้ การใช้จ่าย การชำระหนี้ พฤติกรรมการบริโภค ตำแหน่งที่มีการใช้งานบริการของบริษัท และ/หรือความสนใจของท่านเมืม่อประกอบกับข้อมูลอื่นอันทำให้สามารถระบุตัวตนบุคคลผู้เป็นเจ้าของข้อมูลได้

 1. การเก็บรวบรวมและแหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทอาจเป็นผู้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้บริการโดยตรงและ/หรือแหล่งข้อมูลอื่นที่มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนโดยทั่วไปอยู่แล้ว ทั้งนี้หากผู้ใช้บริการได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นแก่บริษัทไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลประเภทใดตามที่ได้แจกแจงไว้ข้างต้นตามข้อ (1.) ผู้ใช้บริการนั้นรับรองแล้วว่า ได้แจ้งให้กับบุคคลดังกล่าวทราบเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และบุคคลดังกล่าวได้ให้ความยินยอมแก่ผู้ใช้บริการเพื่อการจัดเก็บใช้งานและเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวตามนโยบายฉบับนี้แล้ว

ทั้งนี้บริษัทอาจเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับความชอบและความสนใจของผู้ใช้บริการ และ/หรือข้อมูลการเข้าใช้งานเว็ปไซต์ต่างๆของผู้ใช้บริการด้วยคุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นๆที่ใกล้เคียงกัน โดยวัตถุประสงค์เพื่อใช้สำหรับการพัฒนาประสิทธิภาพในการใช้งานแพลตฟอร์ม การเข้าถึงบริการของเราผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยแจกแจงเป็นรายละเอียดตามรายการต่อไปนี้

(ก.)เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าสู่ระบบบัญชีแพลตฟอร์มและระบบการใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและปลอดภัย

(ข.)เพื่อบันทึกในการศึกษาพฤติกรรมการใช้งานหน้าเว็ปและการเยี่ยมชมหน้าเว็ปทั้งหน้าที่เป็นสื่อเพื่อการตลาด และระบบหลังบ้านของแพลตฟอร์ม เพื่อให้นำเสนอเนื้อหาให้ตรงกับความสนใจและสามารถตอบสนองความต้องการในการใช้แพลตฟอร์มของผู้ใช้บริการได้ดีขึ้น

(ค.)เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้งานของผู้เข้าเยี่ยมชมหน้าเว็ปไซต์โดยรวม เพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงเพื่อให้สามารถถูกใช้งานได้ง่ายรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นได้

นอกจากนี้การติดต่อระหว่างผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการไม่ว่าจะเป็นการกระทำโดยรูปแบบใดอันได้แก่ การติดต่อทางโทรศัพท์ อีเมล การพิมพ์คุยผ่านแอปพลิเคชั่นที่ใช้เพื่อการติดต่อสื่อสาร หรือ การติดต่อด้วยวิธีการอื่นใด บริษัทอาจจะมีการบันทึกข้อมูลการสื่อสารเหล่านั้นทั้งหมดหรือบางส่วนเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆอาทิเช่น ไว้เป็นหลักฐานเพื่อพัฒนาปรังปรุงบริการ หรือเป็นหลักฐานการแจ้งความจำนงในการใช้บริการแก้ไขหรือปรับปรุงการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการรายนั้นๆ เพื่อพัฒนาและการปรับปรุงประสิทธิภาพในการสื่อสารประสานงานกัน และ ปรับปรุงบริการให้ดีขึ้นได้ เพื่อติดตามประเมิมความพึงพอใจในการใช้บริการ เพื่อประเมินผลงานของบุคคลากรภายในเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล หรือเพื่อพัฒนาระบบของบริษัทโดยรวม

 3.วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมใช้ประมวลผล โอนหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการอันรวมถึงการประมวลผล การโอนหรือเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • เพื่อให้สามารถดำเนินการให้บริการได้จากประเภทของบริการต่างๆของบริษัท
 • เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ติดตามตรวจสอบเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือ นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมหรือบริการใหม่ต่างๆให้เหมาะกับความต้องการและพฤติกรรมการใช้บริการของบริษัทได้ตรงตามความต้องการมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นบริการหรือสินค้าจากบริษัทเองหรือพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท
 • เพื่อประสานงานและบริหารงานอันเกี่ยวเนื่องกับการใช้บริการของผู้ใช้บริการเอง
 • เพื่อให้เป็นไปตามกฏระเบียบข้อบังคับตามกฏหมายหรือหน่วยงานอื่นๆที่กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท
 • เพื่อใช้สิทธิตามสัญญาโดยชอบด้วยกฏหมายอันเกี่ยวเนื่องกับการให้บริการ
 • เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการทำกิจกรรมส่งเสริมการตลาด การให้ข้อมูลประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการ ส่งเสริมการขาย ทั้งสินค้าหรือบริการของบริษัทเองหรือของคู่ค้าและพันธมิตรทางการค้า
 • เพื่อใช้เป็นช่องทางการติดต่อ ติดตาม สื่อสารและบริหารความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้บริการและบริษัทผู้ให้บริการ
 1. บุคคลที่บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

4.1 บริษัทอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลหรือนิติบุคคลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการต่างๆที่ให้บริการแก่บริษัทซึ่งรวมถึงหน่วยงานราชการที่บริษัทขอใช้บริการด้วย โดยผู้ให้บริการดังกล่าวจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้เท่าที่บริษัทอนุญาตให้ใช้ และ สอดคล้องกับนโยบายฉบับนี้ โดยการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะเป็นการเปิดเผยเท่าที่จำเป็นเท่านั้น 

 • บริษัทหรือบุคคลที่เป็นที่ปรึกษาวิชาชีพอาทิเช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางกฏหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน เป็นต้น
 • ผู้ใช้บริการระบบและเครือข่ายการชำระเงินออนไลน์ https://www.omise.co/privacy
 • สถาบันการเงินและบุคคลภายนอกอื่นที่บริษัทใช้บริการเพื่อให้บริการใดๆแก่ผู้ใช้บริการ
 • ผู้ใช้บริการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ โครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ผู้ให้บริการทางงานโฆษณา งานประชาสัมพันธ์และการติดต่อสื่อสารที่เป็นบุคคลที่สาม
 • ผู้ให้บริการทางการตลาดและการวิเคราะห์ข้อมูลจากบุคคลที่สาม
ผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลบุคคลที่สาม นโยบายความเป็นส่วนตัว
Google Analytics https://www.google.com/analytics/terms/

https://policies.google.com/privacy

Google Tag Manager https://www.google.com/analytics/terms/tag-manager/

https://policies.google.com/privacy

Facebook Analytics https://www.facebook.com/privacy/explanation
Facebook Pixel https://www.facebook.com/privacy/explanation
Google Analytics for Firebase https://firebase.google.com/policies/analytics?hl=th

https://firebase.google.com/terms/analytics?hl=th

*รายละเอียดเพิมเติมของคุ้กกี้ทุกใช้สำหรับหน้าเว็บนี้ได้รับการแสกนและนำมาแสดงเป็นรายละเอียดและเหตุผลสำหรับการใช้งานด้วยผู้ให้บริการภายนอกที่เชื่อถือได้ คุณสามารถกดดูรายงานคุ้กกี้ทั้งหมดและเหตุผลการใช้คุ้กกี้ได้จากลิงค์นี้

4.2 พันธมิตรของบริษัทที่เป็นข้อตกลงเป็นพันธมิตรกันกับบริษัท ประเภทบริษัทแหล่งเงินทุน สถานบันการเงินต่างๆ บริษัทประกันภัย บริษัทหลักทรัพย์ หรือบริษัทจัดการกองทุน เป็นต้น

4.3 บุคคลอื่นใดที่กฏหมายกำหนดไว้อันเกี่ยวเนื่องกับการให้บริการ ว่าด้วยกฏเกณฑ์ ระเบียบ หรือคำสั่งของหน่วยงานภาครัฐ ที่มีหน้าที่กำกับดูแล หรือหน่วยงานตุลาการที่อาจจะบังคับให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่หน่วยงานของรัฐ

4.4 ผู้รับโอนสิทธิ์หรือหน้าที่จากบริษัท ในกรณีที่บริษัทจะโอนสิทธิหรือหน้าที่ในการประกอบกิจการบางส่วนหรือทั้งหมดในกรณีที่เกิดการควบรวมกิจการและปรับเปลี่ยนโครงสร้างของบริษัท บริษัทจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับผู้รับโอนเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยจะยังคงเป็นไปตามนโยบายฯฉบับนี้

 1. สิทธิที่มีในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

5.1 สิทธิการเข้าถึงข้อมูล ท่านมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทได้บันทึกจัดเก็บไว้ หากด้วยเหตุขัดข้องประการใดที่ทำให้ท่านไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทประมวลผลเกี่ยวกับท่านได้ ท่านมีสิทธิในการได้รับแจ้งข้อมูลและเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตลอดจนขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้จากบริษัทโดยบริษัทจะมีมาตราการที่เคร่งครัดเพื่อยืนยันได้ว่าผู้ร้องขอเป็นบุคคลเดียวและประสงค์ที่จะเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลนั้น

5.2 สิทธิในการคัดค้าน หากท่านพิจารณาวิธีการที่บริษัทเก็บรวบรวมและนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้แล้ว ตระหนักถึงผลเสียหรือผลประโยชน์ในเชิงลบใด ๆ ท่านมีสิทธิในการคัดค้านเมื่อใดก็ได้ ไม่ให้บริษัทเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงสิทธิในการคัดค้านมิให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดทางตรง ซึ่งอาจส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งปิดกั้นการเข้าถึงฟีเจอร์ในการให้บริการได้

5.3 สิทธิในการลบทำลาย หากด้วยเหตุขัดข้องประการใดที่ทำให้ท่านไม่สามารถลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนในการใช้บริการได้ ท่านมีสิทธิที่จะร้องขอให้บริษัทลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ โดยบริษัทจะดำเนินการลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตน ภายในระยะเวลา 90 วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอจากท่าน

5.4 สิทธิในการยับยั้ง บริษัทอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นเพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัท(ตามข้อ 3.) เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของท่าน ท่านมีสิทธิที่จะร้องขอให้บริษัทหยุดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งหมดหรือบางส่วนและอาจจะส่งผลกระทบให้ไม่สามารถให้บริการแก่ท่านได้จากข้อมูลเหล่านั้นจำเป็นต้องการให้การบริการ

5.5 สิทธิการแก้ไข ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลและสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทได้จัดเก็บไว้เมื่อพบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันได้

ในการใช้สิทธิของท่านนั้นตาม 5.1-5.5 เป็นสิทธิที่มีข้อจำกัดทางกฏหมายที่เกี่ยวข้องและบริษัทอาจปฏิเสธการใชิสิทธิของท่านหากบริษัทพิจารณาและเห็นว่าเป็นการกระทำที่มิชอบด้วยกฏหมายอื่นใดได้ โดยจำเพาะเรื่องการตรวจสอบความถูกต้องของบุคคลเจ้าของว่าเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจริง หรือไม่สามารถมีหลักฐานยืนยันได้ว่าเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้น

 1. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 


บริษัทจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตราบเท่าที่จำเป็นต่อการให้บริการแก่ท่านและตราบเท่าที่จำเป็นตามอำนาจหน้าที่และวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานโดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท เช่น การรักษาการให้บริการของบริษัท การปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายของบริษัท และการระงับข้อพิพาท หากท่านร้องขอให้ลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ บริษัทจะดำเนินการลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตน ภายในระยะเวลา 90 วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ เว้นแต่บริษัทจะได้รับอนุญาตหรือถูกกำหนดโดยกฎหมายให้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นไว้เป็นระยะเวลาที่กฎหมายที่บังคับใช้ได้กำหนดไว้ และ/หรือ ในกรณีที่จำเป็นตามอำนาจหน้าที่และวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานโดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท เช่น การป้องกันการฉ้อฉล พันธะทางด้านกฎหมาย ภาษี การตรวจสอบและการจัดทำบัญชี การรวบรวมหลักฐานในการดำเนินคดี หรือเพื่อที่จะรักษาความปลอดภัยให้กับท่าน โดยมีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน และประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้เพื่อตรวจสอบและป้องกันไม่ให้เกิดการใช้บริการที่ไม่เหมาะสม

 1. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขนโยบายนี้ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นครั้งคราวตามเหตุอันสมควรเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการให้บริการ เช่น การปรับปรุง การเพิ่มฟังก์ชัน การพัฒนาระบบเพื่อการใช้บริการ การนำความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาปรับใช้ การปรับตั้งค่าทางเทคนิค ความปลอดภัยของการให้บริการ และ/หรือ ด้วยเหตุผลทางกฎหมายหรือข้อบังคับอื่นใดที่มีการเปลี่ยนแปลงไป โดยอาจไม่ได้บอกกล่าวหรือแจ้งเตือนให้ท่านทราบล่วงหน้า ดังนั้น ท่านจึงควรติดตามการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวที่กำหนดไว้นี้อยู่เสมอ อย่างไรก็ดี บริษัทจะเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวผ่านทางเว็บไซต์ และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญ บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางอีเมล หากท่านเข้าใช้บริการหลังจากวันที่การเปลี่ยนแปลงมีผลบังคับใช้จะถือว่าท่านยอมรับในการเปลี่ยนแปลงนั้น ดังนั้น โปรดตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นประจำระหว่างการใช้บริการ ในกรณีที่ท่านไม่ประสงค์ที่จะใช้บริการต่อไปภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับใหม่ ท่านสามารถยกเลิกการใช้บริการได้โดยทันที

 1. ข้อมูลติดต่อบริษัท

หากท่านประสงค์จะติดต่อบริษัทเพื่อใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือ มีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อเราได้ตามรายละเอียดต่อไปนี้

ทางอีเมล์ : info.timemint@gmail.com

ทางไปรษณีย์ : บริษัทเน็กซ์สไปร์จำกัด 394 ชั้น 2 ถนนราษฏร์บูรณะ เขตราษฏร์บูรณะ แขวงราษฏร์บูรณะ กทม. 10140