×

TimeMint Full Service บริการรับทำเงินเดือนแบบเต็มระบบ เริ่มต้น 3,990 บาทต่อเดือนเท่านั้น

Refund Policy Timemint

TimeMint เป็นบริการสำหรับการให้พนักงานองค์กรลงเวลาเข้าออกผ่านทางแอพพลิเคชั่น TimeMint และ TimeMint Station โดยการสั่งซื้อสามารถทำได้ทั้งทางออนไลน์ และการติดต่อกับทางบริษัทอินเทลสไปร์จำกัดได้โดยตรง การคืนเงินทางบริษัทฯได้มีการกำหนดเป็นนโยบายดังต่อไปนี้

“กรณีที่ผู้ใช้งานซื้อเครดิตบริการ TimeMint แล้วจะไม่สามารถทำเรื่องของเงินคืนได้ในทุกกรณี ทั้งส่วนที่เป็นเครดิตบริการที่ใช้แล้วหรือยังไม่ได้ใช้ก็ตาม การชำระเงินที่ผ่านเข้ามาในระบบของ TimeMint ถือว่าทางผู้ซื้อบริการยินยอมและรับทราบ นโยบายการคืนเงินนี้แล้ว”

เว้นแต่การคืนเงินนั้นจะเป็นส่วนของการคืนสินค้าทางกายภาพหรืออุปกรณ์ที่สั่งซื้อและใช้ร่วมกับระบบของ TimeMint ทั้งนี้ การคืนเงินและคืนสินค้าประเภทอุปกรณ์นั้นจะต้องอยู่ในระยะเวลาประกันความพึงพอใจสินค้า และระยะเวลาประกันสินค้า ที่อยู่ในสภาพสินค้าที่ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกประการพร้อมบรรจุภัณฑ์ (หากมี) เพื่อที่ทางบริษัทฯสามารถนำไปจำหน่ายต่อได้ครบถ้วน หากสินค้านั้นมิได้อยู่ในสภาพที่กำหนดไว้นี้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าอุปกรณ์นี้