Close

เราแนะนำให้คุณเริ่มสมัครด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อตั้งค่าต่างๆของพนักงาน สถานที่ และคุณลักษณะของเวลาเข้าออกได้สะดวกและรวดเร็ว

Uncategorized

ตั้งค่าระบบหลังบ้านเมื่อเริ่มปีการทำงานใหม่

ปีการทำงานใหม่ผู้ใช้งาน จะต้องกำหนดการตั้งค่าวันหยุดประจำปี 2567 และคืนสิทธิ์วันลาให้พนักงานสำหรับใช้ในปีการทำงาน 2567

Read More

ทำไม HR ควรต้องเข้ามาเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานด้วยดิจิทัลหรือ Digital Transformation กันด้วย

ดิจิทัล (Digital Transformation) กำลังเปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินธุรกิจของบริษัท และยังส่งผลกระทบอย่างมากต่อบทบาทและความรับผิดชอบของผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล

Read More