×

TimeMint Full Service บริการรับทำเงินเดือนแบบเต็มระบบ เริ่มต้น 3,990 บาทต่อเดือนเท่านั้น

บทความ : กฎหมายแรงงานกับเวลาพักก่อนทำโอที - สิ่งที่ HR และพนักงานต้องทราบ

กฎหมายแรงงานกับเวลาพักก่อนทำโอที - สิ่งที่ HR และพนักงานต้องทราบ

ในโลกของการทำงานปัจจุบัน การทำงานล่วงเวลาหรือ "โอที" เป็นเรื่องที่พบเห็นได้บ่อยในหลายองค์กร ไม่ว่าจะเป็นเพื่อเร่งงานให้เสร็จทันเดดไลน์ หรือเพื่อรับมือกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นในช่วงพีค แต่คุณรู้หรือไม่ว่า มีกฎหมายแรงงานที่กำหนดเกี่ยวกับเวลาพักสำหรับพนักงานก่อนเริ่มทำโอที? วันนี้เรามาทำความเข้าใจกันว่ากฎหมายกำหนดไว้อย่างไร และทำไมเรื่องนี้ถึงมีความสำคัญทั้งต่อนายจ้างและลูกจ้าง


1. กฎหมายเกี่ยวกับเวลาพักก่อนทำ OT เขาว่าเอาไว้อย่างไร?


ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนว่า:


- หากนายจ้างให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาต่อจากเวลาทำงานปกติไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง

- นายจ้างจำเป็นต้องจัดให้ลูกจ้างมีเวลาพักก่อนเริ่มทำงานล่วงเวลาไม่น้อยกว่า 20 นาที


นี่เป็นข้อกำหนดที่บังคับใช้กับทุกองค์กร ไม่ว่าจะเป็นบริษัทขนาดเล็ก กลาง หรือใหญ่ 


2. ทำไมเรื่องนี้ถึงมีความสำคัญ?


2.1 เพื่อให้ลูกจ้างได้พักผ่อน: 

- ช่วยคลายความเหนื่อยล้าทั้งทางร่างกายและจิตใจ

- ลดความเครียดสะสมจากการทำงานในช่วงเวลาปกติ

- เป็นโอกาสให้พนักงานได้รับประทานอาหารว่างหรือเครื่องดื่มเพื่อเพิ่มพลังงาน


2.2 ป้องกันอุบัติเหตุ:

- การทำงานต่อเนื่องเป็นเวลานานเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ

- ความเหนื่อยล้าอาจทำให้การตัดสินใจและการทำงานผิดพลาดได้ง่าย

- การพักช่วยฟื้นฟูสมาธิและความระมัดระวังในการทำงาน


2.3 รักษาสุขภาพ:

- ลดความเครียดสะสมที่อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาว

- ป้องกันอาการออฟฟิศซินโดรมที่อาจเกิดจากการนั่งทำงานต่อเนื่องเป็นเวลานาน

- ให้โอกาสพนักงานได้ยืดเส้นยืดสาย ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงของโรคกระดูกและกล้ามเนื้อ


3. แล้วมันมีข้อยกเว้นหรือไม่?


แม้ว่ากฎหมายจะกำหนดเรื่องเวลาพักไว้ชัดเจน แต่ก็มีข้อยกเว้นในบางกรณี:


- งานที่มีลักษณะหรือสภาพที่ต้องทำติดต่อกันไปโดยไม่สามารถหยุดพักได้

- งานฉุกเฉินที่หากหยุดชะงักอาจเกิดความเสียหาย


ในกรณีเหล่านี้ นายจ้างอาจไม่ต้องจัดเวลาพักให้ได้ แต่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างก่อน ตัวอย่างของงานประเภทนี้ เช่น:

- งานเฝ้าระวังความปลอดภัย

- งานควบคุมเครื่องจักรที่ต้องทำงานต่อเนื่อง

- งานบริการฉุกเฉินทางการแพทย์


4. หากฝ่าฝืนจะเกิดอะไรขึ้น?


การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายนี้ไม่ใช่เรื่องเล็ก ๆ นายจ้างที่ฝ่าฝืนอาจต้องเผชิญกับบทลงโทษดังนี้:


- โทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท

- อาจถูกตรวจสอบจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

- เสี่ยงต่อการถูกฟ้องร้องจากลูกจ้างหากเกิดปัญหาสุขภาพหรืออุบัติเหตุจากการทำงานล่วงเวลาโดยไม่มีเวลาพัก


5. ประโยชน์ของการปฏิบัติตามกฎหมาย


การให้ความสำคัญกับเวลาพักก่อนทำโอทีไม่เพียงแต่เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย แต่ยังมีประโยชน์หลายประการ:


5.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน:

- พนักงานที่ได้พักจะมีความสดชื่นและมีสมาธิมากขึ้นในการทำงานล่วงเวลา

- ลดความผิดพลาดที่อาจเกิดจากความเหนื่อยล้า


5.2 สร้างความพึงพอใจให้กับพนักงาน:

- แสดงให้เห็นว่าองค์กรใส่ใจสวัสดิภาพของพนักงาน

- อาจเพิ่มความเต็มใจในการทำงานล่วงเวลาเมื่อจำเป็น


5.3 ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ดี:

- สร้างบรรยากาศการทำงานที่เคารพสิทธิและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน

- เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง


6. แนวทางปฏิบัติสำหรับ HR และองค์กร


เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรปฏิบัติตามกฎหมายและดูแลพนักงานอย่างเหมาะสม HR ควรพิจารณาดำเนินการดังนี้:


6.1 จัดทำนโยบายเกี่ยวกับการทำงานล่วงเวลาที่ชัดเจน:

- ระบุเงื่อนไขและขั้นตอนการขอทำงานล่วงเวลา

- กำหนดเวลาพักก่อนเริ่มทำงานล่วงเวลาให้สอดคล้องกับกฎหมาย


6.2 สื่อสารและให้ความรู้แก่พนักงานและหัวหน้างาน:

- จัดอบรมเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายแรงงาน

- สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการพักผ่อนที่เพียงพอ


6.3 จัดระบบการบันทึกเวลาทำงานที่มีประสิทธิภาพ:

- ใช้เทคโนโลยีช่วยในการบันทึกเวลาทำงานและเวลาพัก

- ตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างสม่ำเสมอ


6.4 สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพักผ่อน:

- จัดพื้นที่พักผ่อนที่เหมาะสมสำหรับพนักงาน

- มีบริการอาหารว่างหรือเครื่องดื่มสำหรับพนักงานที่ต้องทำงานล่วงเวลาบทสรุป


การให้ความสำคัญกับเวลาพักก่อนทำงานล่วงเวลาไม่เพียงแต่เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย แต่ยังเป็นการลงทุนในทรัพยากรบุคคลที่มีค่าที่สุดขององค์กร นั่นคือ พนักงาน การดูแลให้พนักงานได้พักผ่อนอย่างเพียงพอจะส่งผลดีทั้งในแง่ของประสิทธิภาพการทำงาน ความปลอดภัย และความพึงพอใจของพนักงาน ซึ่งในระยะยาวจะส่งผลดีต่อความสำเร็จและการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน


ดังนั้น ไม่ว่าคุณจะเป็น HR ผู้บริหาร หรือพนักงาน การตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องนี้และร่วมมือกันปฏิบัติตามกฎหมายจะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีและเป็นธรรมสำหรับทุกคนในองค์กร


ระบบของ TimeMint ช่วยเหลือในประเด็นเรื่องเวลาพักก่อนทำ OT อย่างไรบ้าง ?

สำหรับการบริหารเวลาพักและข้อกำหนดเกี่ยวกับเวลาพักของพนักงานเมื่อจะเริ่มทำ OT หลังเลิกงาน ระบบของ TimeMint จะสามารถเลือกกำหนดตั้งค่าเอาไว้ได้ว่า หากต้องการขอโอทีเข้ามาแล้วหากเป็นการขอโอทีเกินกว่า 120 นาที (หรือกี่นาทีก็แล้วแต่ที่ต้องการกำหนด โดยตามกฏหมายที่ได้กำหนดไว้นั้นคือ 120 นาทีเป็นต้นไป แต่คุณจะกำหนดต่ำกว่านี้ก็ถือได้ว่าไม่ผิดกฏหมายในข้อดังกล่าวนี้) แล้วให้ต้องขอเวลาโอทีเริ่มต้นห่างจากเวลาเลิกงาน 20 นาที (หรือมากกว่านั้นก็ได้แล้แต่คุณกำหนด) หากว่าไม่ตรงตามเงื่อนไขนี้ การร้องขอทำโอทีนั้นจะไม่สามารถถูกสร้างออกมาเพื่อขอให้มีการอนุมัติได้ ฟังก์ชั่นนี้จะต้องเป็นฟังก์ชั่นที่เปิดใช้งานในระบบหากคุณต้องการในระบบการกำหนดเงื่อนไขของ TimeMint ได้ หากสนใจฟังก์ชั่นนีหรือต้องการปรึกษาการใช้งานเพิ่มเติมกรุณาติดต่อมาเราได้ทันที 

03/07/2024

สอบถามรายละเอียดเพิ่มสามารถติดต่อได้ที่

เวลาทำการ จ-ส (เวลา 08:00-17:30) เบอร์โทรศัพท์ 02-463-6493 098-838-3909 098-016-1524 092-279-9484
นอกเวลาทำการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ เบอร์โทรศัพท์ 098-838-3909 อีเมล : info.timemint@gmail.com Line Official : @timemint