Close

เราแนะนำให้คุณเริ่มสมัครด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อตั้งค่าต่างๆของพนักงาน สถานที่ และคุณลักษณะของเวลาเข้าออกได้สะดวกและรวดเร็ว

การบันทึกเวลาทำงานให้พนักงานในระบบ

หัวหน้างานสามารถบันทึกเวลา เข้า – ออกงานของพนักงานที่อยู่
ภายใต้การดูเเลของตนเองได้

ขั้นตอนการใช้งาน Timemint Manager

ไปที่เเอพ timemint manager “บันทึกเวลาให้พนักงาน

เวลาพนักงาน

แล้วเลือก “เพิ่มพนักงาน”

เวลาพนักงาน

สเเกนคิวอาร์โค๊ดประจำตัวของพนักงานในองค์กร

เวลาพนักงาน

เมื่อสเเกนรหัสคิวอาร์ของพนักงานเรียบร้อยแล้ว เลือกว่า จะ “บันทึกเข้า” หรือ “บันทึกออก”

เวลาพนักงาน

เลือก “บันทึกเข้า” ก็จะสามารถหน้า mini maps หัวหน้างานสามารถเลือก จะบันทึกเวลา เข้า-ออกงาน ด้าย คิวอาร์สถานที่ หรือ ด้วยพิกัดสถานที่

เวลาพนักงาน

เลือก “บันทึกเข้างาน” โดยใช้คิวอาร์สถานที่  เมื่อเลือกแล้วขึ้นสะเเกนคิวอาร์พิกัดสถานที่

เวลาพนักงาน

เมื่อสเเกนคิวอาร์โค๊ดสถานที่สำเร็จแล้ว จะมีการเเสดงผล “บันทึกเข้าสำเร็จ”

เวลาพนักงาน

ในหน้าแสดงประวัติการเข้างานจะเเสดง รายละเอียดการเข้างานของพนักงานคนดังกล่าว

เวลาพนักงาน