Close

เราแนะนำให้คุณเริ่มสมัครด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อตั้งค่าต่างๆของพนักงาน สถานที่ และคุณลักษณะของเวลาเข้าออกได้สะดวกและรวดเร็ว

14/11/2019

วิธีการใช้งานฟังก์ชันเพิ่มการทำงานล่วง(โอที)เวลาผ่านระบบหลังบ้าน TimeMint

สำหรับเจ้าของระบบ,ผู้ที่ได้รับสิทธิการเข้าถึงระบบหลังบ้าน

วิธีการใช้งาน

1.ไปที่ฟังก์ชัน “เพิ่มการบันทึกปรับปรุงเวลา” ในระบบหลังบ้าน TimeMint.Co

2.เลือก “การทำงานล่วงเวลา”

2.1 เลือกพนักงานที่ต้องการทำขอทำงานล่วงเวลาผ่านระบบหลังบ้าน

3.ระบุรายละเอียดการขอทำงานล่วงเวลา 

3.1เลือกช่วงเวลาทำงานของพนักงานที่ทำงานล่วงเวลา
3.2เลือกประเภทของวัน
3.3 กำหนดประเภทวัน (กรณีเลือกประเภทของวันเป็น “กำหนดเอง”)
3.4 ระบุวันที่ต้องการขอทำงานล่วงเวลา
3.5 ระบุเหตุผลการขอทำงานล่วงเวลา
3.6 ระบุเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดการทำงานล่วงเวลา
3.7.การอนุมัติรายการ
– อนุมัติทันที  (ไม่ต้องรอผู้อนุมัติอีกคน)
– รอผู้อนุมัติอีกคน

*(สำหรับพนักงานที่เลือกรูปเเบบการอนุมัติคนใดคนหนึ่งจะไม่สามารเลือก รอผู้อนุมัติอีกคนได้)
*(สำหรับพนักงานที่เลือกรูปเเบบการอนุมัติทั้ง 2 คน สามารถเลือก อนุมัติทันทีหรือรออนุมัติอีกคนได้)

3.8 กดเพิ่มรายการ

4.เมื่อกดบันทึกรายการเรียบร้อย ระบบยืนยันการบันทึกรายการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม