Close

เราแนะนำให้คุณเริ่มสมัครด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อตั้งค่าต่างๆของพนักงาน สถานที่ และคุณลักษณะของเวลาเข้าออกได้สะดวกและรวดเร็ว

14/11/2019

วิธีการใช้งานฟังก์ชันเพิ่มการปรับปรุงเวลาผ่านระบบหลังบ้าน TimeMint

สำหรับเจ้าของระบบ,ผู้ที่ได้รับสิทธิการเข้าถึงระบบหลังบ้าน

วิธีการใช้งาน

1.ไปที่ฟังก์ชัน “เพิ่มการบันทึกปรับปรุงเวลา” ในระบบหลังบ้าน TimeMint.Co

2. เลือก “บันทึกการปรับปรุงเวลา”

2.1 เลือกพนักงานที่ต้องการทำการลาผ่านระบบหลังบ้าน

3.ระบบจะเเสดงหน้ารายการบันทึกเวลาทำงานของพนักงาน และเลือกวันที่ต้องการปรับปรุงเวลาทำงานให้กับพนักงาน

4.เมื่อเลือก วันที่ต้องการปรับปรุงเวลาเเล้ว ระบบจะเเสดงช่องสำหรับกรอกรายละเอียดในการปรับปรุงเวลาทำงาน สามารถระบุข้อมูลการปรับปรับเวลาทำงานพนักงานได้ทันที

4.1 ประเภทสถานที่ : ประเภทการบันทึกเวลาทำงาน
4.2 สถานที่ : ชื่อสถานที่ที่จะบันทึกเวลาทำงาน
4.3 วันที่ต้องการปรับปรุงเวลาทำงาน 
4.4 เหตุผลในการปรับปรุงเวลาทำงาน 
4.5 เวลาบันทึกเช้า และ เวลาบันทึกออก : ที่ต้องการปรับปรุงเวลาทำงาน 

5.การอนุมัติรายการ 

– อนุมัติทันที  (ไม่ต้องรอผู้อนุมัติอีกคน)
– รอผู้อนุมัติอีกคน 

*(สำหรับพนักงานที่เลือกรูปเเบบการอนุมัติคนใดคนหนึ่งจะไม่สามารเลือก รอผู้อนุมัติอีกคนได้)
*(สำหรับพนักงานที่เลือกรูปเเบบการอนุมัติทั้ง 2 คน สามารถเลือก อนุมัติทันทีหรือรออนุมัติอีกคนได้)

6.ตรวจสอบข้อมูลและเลือก “เพิ่มบันทึกการปรับปรุงเวลา”

7.เมื่อกดบันทึกรายการเรียบร้อย ระบบยืนยันการบันทึกรายการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม