Close

เราแนะนำให้คุณเริ่มสมัครด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อตั้งค่าต่างๆของพนักงาน สถานที่ และคุณลักษณะของเวลาเข้าออกได้สะดวกและรวดเร็ว

TimeMint Station แอพตอกบัตรแทนเครื่องตอกบัตรตั้งโต๊ะสำหรับพนักงานที่ไม่มีเครื่องโทรศัพท์ Smart Phone หรือใช้กับออฟฟิศ

TimeMint Station เปลี่ยนรูปแบบการเข้าออกงานงานแบบเดิมๆ […]

Read More

เพิ่มความสามารถในการกำหนดว่าพนักงานกลุ่มไหนเข้าออกงานได้ผ่านทาง Location Check-in

จัดการเวลา

ตอนนี้คุณสามารถกำหนดให้พนักงานงานแต่ละกลุ่มอนุญาตให้เพิ่มพิกัดได้เองหรือไม่แล้ว ผ่านทางหน้า website โดยคนกำหนดจะเป็น Admin ทำหน้าที่นี้ นอกจากนี้ Admin สามารถเพิ่ม ลบ สถานที่ที่เป็น GPS location ผ่านทางหน้า website ได้แล้วเช่นเดียวกันเพื่อความสะดวกในการเพิ่มสถานที่ เพื่อใช้ในการ check-in on site

Read More