Close

เราแนะนำให้คุณเริ่มสมัครด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อตั้งค่าต่างๆของพนักงาน สถานที่ และคุณลักษณะของเวลาเข้าออกได้สะดวกและรวดเร็ว

เนื่องด้วย TimeMint จะไม่สามารถใช้ได้ผ่านเครื่องโทรศัพท์ของ HUAWEI เวอร์ชั่นที่ระบบปฏิบัติการ Android แบบที่ไม่มีการเชื่อมต่อกับบริการมือถือของ GMS

Read More

Outsource งาน HR ออกไปด้วยการใช้บริการ TimeMint Plus

คุณเป็นบริษัทหนึ่งหรือเปล่าที่เจ้าของกิจการต้องมารวบรวมเวลาทำงานของพนักงาน จัดการเรื่องเอกสารการลา รวบรวมและสรุปการลา การสายทุกประเภทของพนักงานด้วยตัวเอง

Read More

ระบบลงเวลานอกสถานที่ TimeMintเพื่อแก้ปัญหาสถานการณ์COVID19โดยกำหนดบ้านเป็นสถานที่ลงเวลาเข้าออกงานแทน

เนื่องด้วยสถานการณ์ COVID19 หลายบริษัทอาจจะจำเป็นต้องเลือกที่จะลดความหนาแน่นของสำนักงานลง โดยการกำหนด หรือเลือกให้พนักงานบางตำแหน่งหน้าที่ จำเป็นต้องทำงานที่บ้าน หรือที่เราเรียกกับว่า Work From Home (WFH) แต่ยังคงจำเป็นต้องลงเวลาเพื่อให้ระบบเงินเดือนนั้นมี Timestamp สำหรับนำไปใช้เพื่อคำนวณเงินเดือน หรือทำเรื่องจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงาน

Read More

ระบบลงเวลาทำงานที่ดีเลือกอย่างไรถึงจะเหมาะกับองค์กรคุณ

ระบบลงเวลาทำงาน เป็นระบบหนึ่งที่สำคัญสำหรับองค์กร ไม่ว่ […]

Read More

TimeMint เพิ่มช่องทางการใช้งานผ่านเว็บเซอร์วิซ service.timemint.co สำหรับผู้ใช้งานที่มีอำนาจอนุมัติและพนักงาน

TimeMint เพิ่มช่องทางการใช้งานผ่านเว็บเซอร์วิซ service.timemint.co สำหรับผู้ใช้งานที่มีอำนาจอนุมัติและพนักงาน

Read More