Close

เราแนะนำให้คุณเริ่มสมัครด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อตั้งค่าต่างๆของพนักงาน สถานที่ และคุณลักษณะของเวลาเข้าออกได้สะดวกและรวดเร็ว

beacon timemint

Beacon รุ่นใหม่แบบเสียบ USB เพื่อจำกัดวงในการบันทึกเข้าออกงาน

บันทึกเวลา

บีค่อนรุ่นใหม่ให้คุณลูกค้าได้เลือกว่าจะใช้แบบเสียบไฟฟ้าผ่าน USB หรือจะใช้เป็นแบบใส่ถ่านลอยตัว ทำให้ผู้ประกอบการมีทางเลือกในการใช้งานบีค่อนเพิ่มเติมได้

Read More