Close

เราแนะนำให้คุณเริ่มสมัครด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อตั้งค่าต่างๆของพนักงาน สถานที่ และคุณลักษณะของเวลาเข้าออกได้สะดวกและรวดเร็ว

31/01/2020

TimeMint เพิ่มช่องทางการใช้งานผ่านเว็บเซอร์วิซ service.timemint.co สำหรับผู้ใช้งานที่มีอำนาจอนุมัติและพนักงาน

TimeMint เพิ่มช่องทางการใช้งานระบบการลาจากเดิมที่ผู้ใช้งานสามารถทำรายการต่างๆผ่านทางเเอปพลิเคชั่นเท่านั้น เราได้เพิ่มช่องทางการทำรายการผ่านเว็บเซอร์วิซท่ี service.timemint.co ที่มีใช้งานระบบที่มีอำนาจอนุมัติรายการให้พนักงานหรือทำรายการให้กับพนักงานสามารถเข้าสู่เว็บเซอร์วิซเพื่อทำรายการได้ทันที รวมทั้งพนักงานสามารถเข้าใช้งานเว็บเซอร์วิซ ได้เช่น โดยพนักงานสามารถเข้ามาทำงานการต่างๆได้เช่น การลา การขอโอที ดูประวัติการบันทึกเวลาทำงานย้อนหลังได้

Service.timemint.co เเบ่งการใช้งานเป็น 2 ระบบได้แก่

  1. ระดับหัวหน้างานและผู้มีอำนาจอนุมัติรายการ
    จะสามารถเข้าสู่เว็บเซอร์วิซด้วยรหัสผู้ใช้งานที่ได้รับจากฝ่ายบุคคล เพื่ออนุมัติรายการให้กับพนักงานที่อยู่ภายใต้การดูเเลของตน สามารถทำรายการต่างๆเเทนพนักงานของตนได้ เเละยังทำรายการต่างๆของตนเองผ่านเว็บเซอร์วิซนี้ได้อีกด้วย
  2. ระดับพนักงาน
    พนักงานสามารถเข้าสู่เว็บเซอร์วิซด้วยรหัสผู้ใช้งานที่ได้รับจากฝ่ายบุคคลเช่นเดียวกัน พนักงานสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อทำรายการของตนเองได้เช่น การลา การขอทำงานล่วงเวลา สามารถดูประวัติการบันทึกเวลาทำงานของตนเองและดูการเเจ้งเตือนผ่านเว็บเซอร์วิซเเทนการดูผ่านเเอปพลิเคชั่น

ผู้ใช้งานสามารถดูวิธีการทำรายการได้ที่
ระดับหัวหน้างาน
ระดับพนักงาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Tel : 02-463-6493
Hotline : 098-838-3909
Line : @timemint