Close

เราแนะนำให้คุณเริ่มสมัครด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อตั้งค่าต่างๆของพนักงาน สถานที่ และคุณลักษณะของเวลาเข้าออกได้สะดวกและรวดเร็ว

admin timemint

การแบ่งกลุ่มสถานที่เพื่อกำหนดสิทธิ์ให้บันทึกข้อมูลเข้าออกของพนักงานเฉพาะกลุ่มสถานที่

การแบ่งกลุ่มสถานที่ให้พนักงานบันทึกเวลาเข้าออกงาน

เพื่อให้สะดวกในการกำหนดสิทธิ์การเข้าออกงานของพนักงาน เราสามารถที่จะกำหนดให้พนักงานเข้าออกงานได้เฉพาะสถานที่ได้

Read More

อธิบายประเภทของระบบลงเวลาพนักงานสำหรับองค์กร

เราอธิบายส่วนของงานที่เจ้าหน้าที่ HRM จะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับระบบเพื่อให้ได้ข้อมูลต่างๆเพื่อใช้ในการชำระเงินเดือนหรือค่าตอบแทนอื่นๆได้ คุณจะต้องเข้าใจชื่อเรียกจำเพาะเช่นระบบ Time Attendance ระบบเงินเดือน Payroll และระบบชำระเงินให้กับพนักงานผ่านทางธนาคารว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไร

Read More