Close

เราแนะนำให้คุณเริ่มสมัครด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อตั้งค่าต่างๆของพนักงาน สถานที่ และคุณลักษณะของเวลาเข้าออกได้สะดวกและรวดเร็ว

11/12/2021

บริการทำเงินเดือนเหมาะกับองค์กรแบบใดกันบ้าง ?

บริการรับทำเงินเดือนนั้นถือได้ว่าเป็นบริการที่มีมาเก่าแก่แต่ดั้งเดิม เพราะ เป็นบริการที่แต่ก่อนใช้เพียงความไว้ใจและทีมงานที่เน้นประสบการณ์เป็นหลัก แต่สำหรับตอนนี้ บริการรับทำเงินเดือนนั้น จะมีการขยายผลออกมาให้ครอบคลุมความต้องการที่แตกต่างกันของแต่ละบริษัทได้มากกว่าเดิมมาก โดยเฉพาะส่วนของการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างกัน ระหว่าบริษัทผู้ใช้บริการ outsource ทำเงินเดือน และ บริษัทที่ทำหน้าที่รับจ้างทำเงินเดือน 

หากคุณคิดจากมุมมองบริษัท บริษัทอาจจะเลือกบริษัทที่ให้บริการทำเงินเดือนเป็นระบบเหมาค่าจ้างรับทำเงินเดืือน เพราะ ด้วยเหตุผลว่า พนักงานนั้นมีปริมาณน้อย เราไม่สามารถที่จะวางใจคนคนหนึ่งเพื่อให้ทำเงินเดือนให้กับทุกคนได้เว้นแต่ว่าเขาคนนั้นจะเป็นคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผลกำไรขาดทุนของบริษัท(ขนาดเล็ก)โดยตรง การที่คนๆหนึ่งนั้นเป็นคนที่เห็นเงินเดือนพนักงานทุกคนแล้วนั้น โดยมาก คนๆนี้ จะเป็็นคนที่เป็นเจ้าของเอง เป็นญาติเจ้าของหรือว่าเป็นส่วนใหญ่ ทำให้เขาเหล่านั้น จะไม่ประกาศบอกเงินเดือนคนอื่นระหว่างกันได้ ทั้งนี้ ทุกคนจะรู้อยู่แก่ใจเป็นอย่างดีว่า ถ้าหากว่า พนักงานที่ได้รับเงินเดือนได้รับรู้เงินเดือนระหว่างกันนั้นไม่ได้เกิดข้อดีกับองค์กรหรือบริษัทแต่าอย่างใดกลับรังผลให้เกิิดแก่ภาพลักษณ์ที่ไม่ดีกับองค์กรเสียมากกว่า เนื่องด้วย พนักงานจะเกิดคิดได้เพียงสองทางเท่านั้นคือ พนักงานรับรู้ว่าเงินเดือนของตนนั้นน้อยกว่าคนอื่น ที่เขาอาจจะคิดว่า เขาคนนั้นทำงานน้อยกว่า แต่ตนเองกลับได้เงินเดือนมากกว่า ทำให้เกิดความอิจฉาริษยาระหว่างกัน โดยเก็บเป็นความรู้สึกไว้ในใจ แม้นว่าเขาจะมิได้แสดงออกมาตรงๆ เขาก็ยังคงเก็บการคิดเล็กน้อยเหล่านี้เอาไว้อยู่อย่างเลี่ยงไม่ได้ ถ้าหากว่าเป็นคนดีก็ว่าไปอย่างแต่ถ้าหากว่าเขานั้นเป็นคนปากไม่ดี ปากร้าย หรือมีความคับแค้นใจไม่ว่าต่อพนักงานคนอื่นหรือต่อบริษัทอยู่แล้ว เขาก็อาจจะก่อการไม่ดีอันทำให้บริษัทและองค์กรเสียหายได้ในที่สุด อย่างไรก็ดี องค์กรขนาดเล็กนั้น พนักงานแต่ละคนจะรู้ว่าคนแต่ละคนทำตำแหน่งหน้าที่อะไร แต่ไม่อาจจะรู้ได้โดยทั้งหมดแท้จริง  เพราะ การกำหนดเงินเดือนให้แต่ละคนนั้นมิได้พิจารณาเป็นหลักการตรงๆเท่านั้น อาจจะเกิดจากผลงานที่ผ่านมา หรือเงินเดือนที่รับเข้าก็ได้ว่าผ่านงานอะไรมา ทั้งนี้ พนักงานที่ทราบเงินเดือนระหว่างกันจะไม่รู้เหตุเบื้องหลังขนาดนั้นทำให้โอกาสที่พนักงานเหล่านั้นจะดูแคลนน้อยใจเสียใจน่าจะมีโอกาสที่มากกว่าอย่างเลี่ยงไม่ได้ 

คนที่ทำหน้าที่ทำเงินเดือน ถ้าหากว่า เจ้าของมาทำเองนั้นถือได้ว่า บริษัทใช้คนที่ต้องการประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อมาทำงานที่มิได้เกิดคุณค่ากับธุรกิจทางตรงเท่าใดนัก การเอาเวลาเจ้าของมาทำกิจกรรมที่มิได้ก่อให้เกิดรายได้นั้นถือได้ว่าเป็นการใช้เวลาที่ด้อยค่ากว่าอยู่ดี ถึงแม้ว่า เจ้าของนั้นรู้อยู่แล้วว่ามีกิจกรรมการทำเงินเดือนนั้นเป็นเรื่องจำเป็น แต่ไม่จำเป็นหรอกที่เขาจะต้องทำเองทั้งหมด เพราะ งานส่วนนี้ แท้จริงแล้วสามารถเอาท์ซอสกระบวนการออกไปจากตนเองได้โดย “ให้บริษัทที่รับทำเงินเดือน” เลือกรับบริการแทนที่ตนเองจะมาทำ 

สำหรับองค์กรที่ีมีขนาดใหญ่ขึ้นมา เขาเหล่านั้นอาจะเลือกลงทีมงาน HR เพื่อทำเงินเดือนและบริหารทรัพยากรคนเป็น in-house ทีมงานของตนเองทั้งหมด แต่อยากจะบอกว่า HR ส่วนมากจะแยกส่วนเนื้่องานระหว่าง ส่วนของ HRM (Human Resource Management) และ ส่วน HRD (Human Resource Development) ออกจากกัน โดยคนที่ทำหน้าที่  HRD จะยังประโยชน์ให้กับองค์กรมากกว่า เพราะ เป็นคนกำหนดความสามารถของทีมงาน การพัฒนา แรงกำลังใจ และ การพัฒนาทรัพยากรคนที่ตนเองมีอยู่ให้มีความก้าวหน้าไปข้างหน้า ให้ได้ทำเนื้องานที่ีดีกว่าเดิม มีประสิทธิภาพกว่าเดิม ที่ให้ผลลัพธ์ต่อองค์กรโดยรวมได้มากกว่าเงินเดือนที่ได้รับเป็นประการสำคัญ ซึ่งเป็น win-win ระหว่างตัวทีมงานบริษัทและตัวพนักงานเอง เพราะ พนักงานเอาได้ “เก่ง” มากขึ้น และ ประสบการณ์ที่ดีขึ้น แต่กลับทางกันส่วนของ HRM นั้นทำหน้าคอยกำกับควบคุมทรัพยากรคนทั้งส่วนที่เป็นทีมงานใหม่เข้ามา คัดสรรทรัพยากรเพื่อเติมทีมงาน จัดการเอกสารและเรื่องราวทางภาษีและรัฐให้กับบริษัทและพนักงานเพื่อให้เป็นไปตามกฏหมายแรงงานและสัญญาจ้าง ซึ่งส่วนนี้ถือได้ว่า เป็นเรื่องจำเป็น แต่มิได้สำคัญมากเท่าใด (แต่ไม่ทำไม่ได้) และ กิจกรรมนี้จะต้องกระทำทุกเดือน โดยรอบเดือนของการจ่ายเงินเดือนนั้นเป็นตัวกำหนดความถี่ของกิจกรรมเหล่านี้ HRM เป็นคนตรวจสอบการเบิกลา OT การคำนวณเงินเดือน เงินหัก เงินได้ และรายได้อื่นๆ เพื่อให้พนักงานได้รับค่าตอบแทนตามที่ได้ตกลงกันเอาไว้ในสัญญาจ้าง งานทั้งหมดเหล่านี้ ถือได้ว่าเป็นเนื้องานที่สามารถส่งต่อให้กับบุคคลากรภายนอกผ่านการ outsource ทำเงินเดือนได้นั่นเอง 

นั่นก็หมายความอีกนัยหนึ่งก็คือ หากคุณเลือกที่จะ outsource ให้องค์กรมืออาชีพทำเงินเดือนแทน ทีมงานของคุณเอง คุณจะลดโอกาสการพึ่งพาทีมงานภายนอกลงได้มาก เพราะ ทั้งนี้ มีเหตุผลที่จูงใจหลากหลายประการเช่น พนักงานในทีมงาน HRM ทั้งหมดจะรู้เงินเดือนของทุกคนทั้งหมด แต่ มันจะเป็นปัญหาได้หากว่า เราไม่ไว้ใจคนเหล่านี้ หรือเกิดพบว่า คนเหล่านี้เกิดความขัดแย้งกับคนอื่นๆในองค์กร เขาเป็นคนกุมอำนาจในการปรับเพิ่มลดข้อมูล หรือ คำนวณคะเนคิดอย่างไม่เป็นเหตุผลกับที่ได้ประโยชน์กับพนักงานคนอื่นๆได้ หรือ ในกรณีที่พนักงานเหล่านี้ออกจากการทำงานไป จะทำให้เจ้าของอาจจะต้องกลับมาทำงานส่วนนี้เองแทน (หรือไม่) หรือ อาจจะเลือกที่ให้พนักงานทีมนี้มีปริมาณคนที่เป็นตัวตายตัวแทนกันอยู่แล้ว แต่ก็จะทำให้ต้นทุนในการทำเนื้องานนี้สูงมากกว่าที่ควรจะเป็น การที่บริษัท outsouce การทำเงินเดือนออกไปจะทำให้ต้นทุนเหล่านี้คงที่ ! ไม่มีการปรับเพิ่มเหมือมกับการที่จะต้องปรับเพิ่มเงินเดือนให้กับพนักงานที่เป็น “ทีมงาน in-house” ทุกปี เรียกได้ว่าเป็นข้อได้เปรียบสำหรับบริษัทที่เลือกใช้บริการรับทำเงินเดือนที่มิได้มีการกำหนดอัตราการปรับค่าบริการเพิ่มขึ้นทุกปีนั่นเอง

หากสนใจหาบริการ รับทำเงินเดือน ติดต่อและดูรายละเอียดได้จาก TimeMint Payroll Full Service