Close

เราแนะนำให้คุณเริ่มสมัครด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อตั้งค่าต่างๆของพนักงาน สถานที่ และคุณลักษณะของเวลาเข้าออกได้สะดวกและรวดเร็ว

LINE app with Timemint

TimeMint เปิดโหมดความสามารถแจ้งเตือนและรายงานสรุปขาดลาผ่าน LINE ได้แล้ว ไม่ต้องใช้คนมาแจ้งสรุปอีกต่อไป

นวัตกรรมใหม่

จะดีแค่ไหนถ้าหากว่าคุณในฐานะของเจ้าขององค์กรหรือบริษัท หรือในฐานะของ HR หรือหัวหน้างานจะได้รับข้อมูลว่าวันนี้มีคนไหนขาดลาได้ผ่านทาง LINE

Read More