Close

เราแนะนำให้คุณเริ่มสมัครด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อตั้งค่าต่างๆของพนักงาน สถานที่ และคุณลักษณะของเวลาเข้าออกได้สะดวกและรวดเร็ว

14/12/2020

เริ่มปีการทำงานใหม่ ผู้ใช้งานระบบลงเวลาทำงาน TimeMint ต้องตั้งค่าอย่างไร

สำหรับผู้ใช้งานระบบ TimeMint เมื่อเริ่มปีการทำงานใหม่ สามารถกำหนดวันหยุดประจำปีองค์กรได้

ที่ฟังก์ชัน “วันหยุดประจำปี” ล่วงหน้าได้ และอีกหนึ่งสิ่งที่ผู้ใช้งานระบบการลงเวลา TimeMint ที่จะต้องทำเมื่อเริ่มปีการทำงานใหม่คือ การคืนค่าสิทธิ์วันลาให้พนักงาน” โดยที่ผู้ใช้งานสามารถคืนค่าวันลาได้ที่ ฟังก์ชัน “คืนค่าวันลาเริ่มต้น” ซึ่งการคืนค่าวันลานั้นแนะนำให้ผู้ใช้งานตรวจสอบรายละเอียดดังนี้ก่อนทำการคืนค่าคือ 

การคืนค่าวันลานั้นแนะนำให้ผู้ใช้งานตรวจสอบรายละเอียดดังนี้ก่อนทำการคืนค่าคือ 

1.Back up ข้อมูล วันลาคงเหลือและประวัติการลาของพนักงาน คลิกดูวิธี Back up ข้อมูล

2.ตรวจสอบประเภทการลาว่ากำหนดให้ ยกยอดได้หรือไม่ 

3.ตรวจสอบประเภทการลาสามารถเพิ่มวันลา ณ ปีปฏิทินใหม่ หรือไม่

เมื่อตรวจสอบรายละเอียดครบถ้วนเเล้ว สามารถคืนค่าวันลาให้พนักงานได้เลคลิกดูวิธีการคืนค่า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Tel : 02-463-6493
Hotline : 098-838-3909 / 092-279-9484 / 098-016-1524
Email : info.timemint@gmail.com
Line : @timemint