×

TimeMint Full Service บริการรับทำเงินเดือนแบบเต็มระบบ เริ่มต้น 3,990 บาทต่อเดือนเท่านั้น

*** กรอกชื่อบริษัท

*** กรอกชื่อ-สกุล

*** กรอกตำแหน่ง

*** กรอกเบอร์โทรศัพท์

*** กรอกอีเมล

* ประเภทพนักงาน

(ภายในบริษัทของท่านมีพนักงานประเภทใดบ้าง)

จำนวนพนักงานที่คาดว่าจะใช้บริการทำเงินเดือนกับทาง TimeMint รวมทั้งหมดกี่คน

* พนักงานบริษัทของท่าน คนไทย ต่างชาติ ต่างด้าว

*** เลือกอย่างน้อย 1 ข้อ

* จำนวนครั้งในการจ่ายเงินเดือน

* จ่ายเงินเดือนพนักงานผ่านธนาคาร

ธนาคารต้นทางและธนาคารปลายทางต้องเป็นธนาคารเดียวกัน (กรณีต่างธนาคารเราจะออกเป็นรายงานเพื่อให้ทางลูกค้าไปดำเนินการสั่งจ่ายเอง)

* ปัจจุบันบริษัทของท่านใช้ระบบลงเวลาทำงานรูปแบบใด

*** เลือกอย่างน้อย 1 ข้อ

ต้องการใช้ App TimeMint หรือไม่

* บริษัทของท่านมีรูปแบบการเข้า-ออกงาน แบบกะหรือไม่

ตัวอย่าง 08:00-17:00,08:30-17:30,09:00-18:00 (โปรดระบุเวลาเข้างานให้ครบถ้วน)

* บริษัทของท่านมีเงินได้อื่นๆ ประเภทใดบ้าง

ตัวอย่าง ทำงานล่วงเวลา(OT),เบี้ยขยัน,ค่ากะ,คอมมิชชั่นเป็นต้น

*** เลือกอย่างน้อย 1 ข้อ

* บริษัทของท่านมีเงินหักอื่นๆ ประเภทใดบ้าง

ตัวอย่าง สาย,ขาดงาน,ค่าประกันการทำงาน,ประกันสังคม,กองทุน,กยศ

*** เลือกอย่างน้อย 1 ข้อ

* บริษัทของท่านมีการจ่ายภาษีในรูปแบบใด

*** เลือกอย่างน้อย 1 ข้อ

* บริษัทของท่านมีการคำนวณภาษีแบบใด

*** เลือกอย่างน้อย 1 ข้อ

* ประเภทสลิปเงินเดือนที่ต้องการ

* บริษัทท่านมีความประสงค์ที่จะใช้บริการ

* จำนวนครั้งในการจ่ายเงินเดือน

* งบประมาณที่ท่านคาดว่าสามารถใช้บริการกับทางเรา

โดยคิดเฉลี่ยเป็นค่าบริการต่อคนต่อเดือนสำหรับพนักงานที่ทำเงินเดือน

รายละเอียดเพิ่มเติม

ท่านสามารถบอกรายละเอียดบริการที่ต้องการเเจ้งกับเราเกี่ยวกับการบริการ

*ระยะเวลาในการพิจารณาใช้บริการกับทางเรา

* ข้อมูลข้างต้นที่ท่านได้ทำการระบุเจ้าหน้าที่จะนำไปประเมินราคาค่าบริการ TimeMint Full Service บริการรับทำเงินเดือน

ตามข้อมูลที่ท่านได้ระบุไว้ในเอกสารนี้ ราคาค่าบริการประเมินตามรายละเอียดที่ท่านได้เเจ้งไว้ข้างต้น หากมีการเปลี่ยนเเปลงข้อมูลที่ให้ไว้จะมีผลในการประเมินราคาใหม่ // รายงานเงินเดือนจะเป็นแบบมาตรฐาน ตามที่ผู้ให้บริการกำหนด รายงานอื่นๆนอกเหนือจากที่กำหนดโปรดเเจ้งทางเจ้าหน้าที่ก่อนชำระค่าบริการ สลิปเงินเดือนจะเป็นแบบมาตรฐานตามที่ผู้ให้บริการกำหนด