Close

เราแนะนำให้คุณเริ่มสมัครด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อตั้งค่าต่างๆของพนักงาน สถานที่ และคุณลักษณะของเวลาเข้าออกได้สะดวกและรวดเร็ว

ฟอร์มสำหรับผู้ใช้บริการทำเงินเดือน TimeMint Full Service

สำหรับผู้เริ่มใช้งาน TimeMint Full Service  จะมีการกรอกฟอร์มรายละเอียดเพื่อใช้สำหรับขึ้นระบบบันทึกเวลาทำงานและคำนวณเงินเดือน

1.แบบฟอร์มสำหรับตั้งค่าเพื่อใช้งานระบบลงเวลาทำงาน TimeMint คลิกดาวน์โหลด
2.แบบฟอร์มสำหรับตั้งค่าเพื่อสำหรับคำนวณเงินเดือน คลิกดาวน์โหลด
3.แบบฟอร์มกะเวลาทำงานของพนักงาน คลิกดาวน์โหลด
4.แบบฟอร์มเงินได้-เงินหัก Commission , incenttive ของพนักงานเพื่อนำไปคำนวนเงินเดือน คลิกดาวน์โหลด

สำหรับผู้ใช้บริการทำเงินเดือน เมื่อกรอกรายละเอียดตามฟอร์มเรียบร้อยแล้วสามารถส่งฟอร์มพร้อมระบุชื่อบริษัทมาทางอีเมล timemintfullservice@gmail.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม