Close

เราแนะนำให้คุณเริ่มสมัครด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อตั้งค่าต่างๆของพนักงาน สถานที่ และคุณลักษณะของเวลาเข้าออกได้สะดวกและรวดเร็ว

ฟอร์มสำหรับผู้ใช้บริการทำเงินเดือน TimeMint Full Service

สำหรับผู้เริ่มใช้งาน TimeMint Full Service  จะมีการกรอกฟอร์มรายละเอียดเพื่อใช้สำหรับขึ้นระบบบันทึกเวลาทำงานและคำนวณเงินเดือน

ฟอร์ม DATA HR
ฟอร์ม DATA TA


ฟอร์มรายละเอียดการเเจ้งเข้า-ออกของพนักงาน สำหรับคำนวณเงินเดือนและระบบลงเวลาทำงาน

ฟอร์มเเจ้งเข้าพนักงานสำหรับคำนวณเงินเดือน
ฟอร์มเเจ้งออกพนักงาน สำหรับคำนวณเงินเดือน
ฟอร์มเพิ่มพนักงาน
สำหรับระบบลงเวลา
ฟอร์มเเจ้ง
เงินได้เงินหัก
ฟอร์มรายละเอียด
กะเวลาทำงาน
ฟอร์มเเจ้งสิทธิ์วันลาพนักงาน
ฟอร์มเเจ้ง
วันหยุดประจำปีองค์

สำหรับผู้ใช้บริการทำเงินเดือน เมื่อกรอกรายละเอียดตามฟอร์มเรียบร้อยแล้วสามารถส่งฟอร์มพร้อมระบุชื่อบริษัทมาทางอีเมล timemintfullservice@gmail.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม