Close

เราแนะนำให้คุณเริ่มสมัครด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อตั้งค่าต่างๆของพนักงาน สถานที่ และคุณลักษณะของเวลาเข้าออกได้สะดวกและรวดเร็ว

คู่มือการใช้งานระบบตอกบัตรของ TimeMint

สำหรับการใช้งาน TimeMint เราจะแบ่งกลุ่มผู้ใช้งานหลักทั้ง 3 กลุ่มท่านสามารถดูจากรายการด้านล่าง รวมทั้งการติดตั้งเครื่องสเเกนนิ้ว  TimeMint Finger Scan

คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าของระบบ

เจ้าของระบบทำหน้าที่เสมือนเป็นหัวหน้าแผนกบุคคลที่ทำการเพิ่มลดพนักงานปรับตั้งเวลาเข้าออกของพนักงาน และมีสิทธิ์อนุมัติการปรับปรุงเวลาเข้าออกงานและลาของพนักงานทั้งหมดในองค์กร

อ่านรายละเอียด

คู่มือการใช้พนักงานทั่วไป

ท่านมีหน้าที่ในการลงเวลาเข้าออกของตัวเอง จัดการส่งข้อมูลการลา หรือการปรับปรุงเวลาของตนเอง

อ่านรายละเอียด

คู่มือสำหรับหัวหน้างาน

ท่านมีหน้าที่เพื่ออนุมัติพนักงานในสายของท่านและคอยตรวจสอบดูแลการเข้าออกของพนักงานทั้งที่ประจำสำนักงานและเดินทางไปที่สถานที่ภายนอก

อ่านรายละเอียด

คู่มือติดตั้งโปรเเกรมTimeMint Finger Scan

สำหรับเจ้าของระบบที่ใช้งานฟังก์ชันการบันทึกเวลาทำงานผ่านการสเเกนนิ้ว สามารถดูวิธีการติดต้ังโปรเเกรม TimeMint Finger Scan 

อ่านรายละเอียด