Close

เราแนะนำให้คุณเริ่มสมัครด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อตั้งค่าต่างๆของพนักงาน สถานที่ และคุณลักษณะของเวลาเข้าออกได้สะดวกและรวดเร็ว

เริ่มต้นการใช้งาน Timemint สำหรับพนักงานทั่วไป

เนื้อหาในหน้านี้จะอธิบายการใช้งาน Timemint สำหรับพนักงานทั่วไป ท่านเจ้าของระบบสามารถเผยแพร่วิธีการใช้งานที่หน้านี้ให้กับพนักงานที่จะใช้งาน Timemint ในองค์กรของท่านได้ทันที (อยู่ระหว่างการจัดทำ..)

เริ่มต้นการใช้งาน timemint

สำหรับพนักงานในองค์กร วิธีการเร่ิมต้นการใช้ timemint การขออนุมัติเครื่อง เพื่อใช้งาน timeimint

อ่านต่อ...

การอนุญาติให้เเอป TimeMint iOS (iPhone)

อนุญาติให้แอป TimeMint เข้าถึงการใช้งานพิกัดใน iOS 

อ่านต่อ...

การอนุญาติให้เเอป TimeMint Android

อนุญาติให้แอป TimeMint เข้าถึงการใช้งานพิกัดใน Andriud

อ่านต่อ...

การบันทึก เข้า - ออกงาน ด้วย QR

วิธีการบันทึกเข้า- ออกงานในสถานที่โดยใช้รหัสคิวอาร์ ขององค์กร 

อ่านต่อ...

การบันทึก เข้า - ออกงานนอกสถานที่

วิธีการบันทึกเข้า- ออกงานภายนอกสถานที่ กรณีพนักงานออกไปทำงานนอกสถานที่

อ่านต่อ...

การบันทึกเวลาเข้า-ออกงาน Timemint Station แบบ Private

การลงเวลาเข้า-ออกงาน กรณีการบันทึกผ่านมือถือออฟฟิศ(แบบส่วนตัว)

อ่านต่อ...

การบันทึกเวลาเข้า-ออกงาน Timemint Station แบบ Public

การลงเวลาเข้า-ออกงาน กรณีการบันทึกผ่านมือถือออฟฟิศ(แบบสาธารณะ)

อ่านต่อ...

การเพิ่มบันทึกการลาของพนักงาน

เพิ่มบันทึกการลาของพนักงาน  ลาป่าย ลากิจ ลาพักร้อน 

อ่านต่อ...

การเพิ่มบันทึกการปรับปรุงเวลาของพนักงาน

การปรับปรุงเวลา เข้า – ออกงานของพนักงาน 

อ่านต่อ...

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่

Line : Timemint.co