Close

เราแนะนำให้คุณเริ่มสมัครด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อตั้งค่าต่างๆของพนักงาน สถานที่ และคุณลักษณะของเวลาเข้าออกได้สะดวกและรวดเร็ว

บันทึกเข้า – ออกงาน ด้วยรหัสคิวอาร์

การบันทึกเวลาเข้า – ออกงานด้วยรหัสคิวอาร์
บันทึกเวลาเข้าทำงาน

Step 1. 
การบันทึกเวลาทำงานด้วยรหัสคิวอาร์ กดไปที่ timemint เลือก “บันทึกเข้า”

Step 2. 
เมื่อกดเข้าไปที่ “บันทึกเข้า” แล้วจะแสดงเเผนที่ตั้งองค์กรของคุณ กด “บันทึกเข้า” อีกครั้ง

Step 3. 
เมื่อกดแล้วจะเเสงกล้อง เพื่อให้สเเกนรหัสคิวอาร์ขององค์กร

Step 4. 
เมื่อสเเกนรหัสคิวอาร์เรียบร้อยแล้วระบบจะทำการเเจ้งว่า “บันทึกเข้าสำเร็จ”ให้พนักงานกด “ตกลง” ก็สามารถบันทึกเวลาเข้างานเรียบร้อยแล้ว

พนักงานสามารถดูประวัติการบันทึกเวลาเข้างานของตนเองได้ “ประวัติการบันทึกเวลา” จะเเสดงวันและเวลาเข้า-ออกงาน

 


 

บันทึกเวลาเข้าออกงาน(เวลาเลิกงาน)

Step 1.
การบันทึกเวลาออกงาน(เลิกงาน)ทำงานด้วยรหัสคิวอาร์ กดไปที่ timemint เลือก “บันทึกออก”

 

 

Step 2.
เมื่อกดเข้าไปที่ “บันทึกออก” แล้วจะแสดงเเผนที่ตั้งองค์กรของคุณ กด “บันทึกออก” อีกครั้ง

Step 3.
เมื่อกดแล้วจะเเสงกล้อง เพื่อให้สเเกนรหัสคิวอาร์ขององค์กร

Step 4.
เมื่อสเเกนรหัสคิวอาร์เรียบร้อยแล้วระบบจะทำการเเจ้งว่า “บันทึกเข้าสำเร็จ”ให้พนักงานกด “ตกลง” ก็สามารถบันทึกเวลาเข้างานเรียบร้อยแล้ว

พนักงานสามารถดูประวัติการบันทึกเวลาเข้างานของตนเองได้ “ประวัติการบันทึกเวลา” จะเเสดงวันและเวลาเข้า-ออกงาน