Close

เราแนะนำให้คุณเริ่มสมัครด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อตั้งค่าต่างๆของพนักงาน สถานที่ และคุณลักษณะของเวลาเข้าออกได้สะดวกและรวดเร็ว

บันทึกเข้า – ออกงานนอกสถานที่

การบันทึกเวลาเข้า – ออกงานนอกสถานที่ สำหรับพนักงานที่ต้องออกไปทำงานนอกสถานที่ (เเบบไม่อนุญาติให้เพิ่มพิกัด)

บันทึกเวลาเข้างาน
(แบบไม่อนุญาติให้เพิ่มพิกัด)

Step 1. เเอพ timemint เลือก “บันทึกเข้า”

บันทึกเวลา

Step 2. เลือกสถานที่ ที่ต้องการบันทึกเวลาเข้างาน เลือก “office” (ซึ่งเป็นสถานที่ ที่ได้ถูกกำหนดจากเจ้าหน้าที่ HR ของบริษัทอยู่แล้ว)

บันทึกเวลา

Step 3. เมื่อกดเข้าไปที่ “office” แล้วจะเเสดงภาพของสถานที่ที่นั้น และแสดงรายละเอียดสถานที่

บันทึกเวลา

Step 4. ใส่รายละเอียด หรือ เหตุผล ในช่อง “พิมพ์บันทึกอื่นๆที่นี่” แล้วทำการกด “บันทึก”

บันทึกเวลา

Step 5. จะเเสดง “บันทึกสำเร็จ”

บันทึกเวลา

Step 6. เมื่อบันทึกเรียบร้อยจะเเสดง ประวัติการบันทึกเวลาเข้า – ออกงานปัจจุบันและย้อนหลัง

บันทึกเวลา

 


บันทึกเวลาออกงาน
(แบบไม่อนุญาติให้เพิ่มพิกัด)

Step 1. เเอพ timemint เลือก “บันทึกออก”  และเลือก “office” คือสถานที่ที่ทำการบันทึกเข้า

บันทึกเวลา

Step 2. จะเเสดงรูปสถานที่ และสถานะว่า “คุณกำลังบันทึกออก” จากนั้นเลือก “บันทึก”

บันทึกเวลา

Step 3. จะเเสดง “บันทึกสำเร็จ”

บันทึกเวลา

Step 4. เมื่อบันทึกเรียบร้อยจะเเสดง ประวัติการบันทึกเวลาเข้า – ออกงานปัจจุบันและย้อนหลัง

บันทึกเวลา

 

 


การบันทึกเวลาเข้า – ออกงานนอกสถานที่ สำหรับพนักงานที่ต้องออกไปทำงานนอกสถานที่ (เเบบอนุญาติให้เพิ่มพิกัด)

บันทึกเวลาเข้างาน
(แบบอนุญาติให้เพิ่มพิกัด)

Step 1. เเอพ timemint เลือก “บันทึกเข้า”

บันทึกเวลา

Step 2. เป็นการบันทึกเข้างาน โดยการเพิ่มพิกัด จะเห็นได้ว่า ไม่มีพิกัดอยู่ในพื้นที่ที่กำหนด ให้เลือก “เพิ่มพิกัดสถานที่ใหม่”

บันทึกเวลา

Step 3. กดที่ “รูปกล้องถ่าย” เพื่อทำการบันทึกภาพสถานที่ที่ต้องการเพิ่มพิกัด เพิ่มชื่อสถานที่ ในช่อง “ชื่อสถานที่”

บันทึกเวลา

Step 4. บันทึกภาพสถานที่

บันทึกเวลา

Step 5. เพิ่มชื่อสถานที่ ในช่อง “ชื่อสถานที่”

บันทึกเวลา

Step 6. ใส่รายละเอียด หรือ เหตุผล ในช่อง “พิมพ์บันทึกอื่นๆที่นี่” แล้วทำการกด “บันทึก”

บันทึกเวลา

Step 7. เมื่อบันทึกเรียบร้อยจะเเสดง ประวัติการบันทึกเวลาเข้า – ออกงานปัจจุบันและย้อนหลัง

บันทึกเวลา

บันทึกเวลาออกงาน
(แบบอนุญาติให้เพิ่มพิกัด)

Step 1. เเอพ timemint เลือก “บันทึกออก” และเลือก “ทดสอบ” คือสถานที่ที่ทำการบันทึกเข้า

บันทึกเวลา

Step 2. จะเเสดงรูปสถานที่ และสถานะว่า “คุณกำลังบันทึกออก” จากนั้นเลือก “บันทึก”

บันทึกเวลา

 Step 3.จะเเสดง “บันทึกสำเร็จ”

บันทึกเวลา

Step 4. เมื่อบันทึกเรียบร้อยจะเเสดง ประวัติการบันทึกเวลาเข้า – ออกงานปัจจุบันและย้อนหลัง

บันทึกเวลา