Close

เราแนะนำให้คุณเริ่มสมัครด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อตั้งค่าต่างๆของพนักงาน สถานที่ และคุณลักษณะของเวลาเข้าออกได้สะดวกและรวดเร็ว

การบันทึกเวลาเข้า-ออกงาน Timemint Station แบบ Private

การบันทึกเวลาเข้า-ออกงานของพนักงานกับ TimeMint แบบ Private Station

ท่านสามารถเริ่มต้นใช้งาน TimeMint Station ได้ทันทีโดยการตั้งค่าอื่นๆจะต้องมีดังต่อไปนี้แล้ว

1. เจ้าของระบบได้เคยลงทะเบียน TimeMint เพื่อเปิดระบบการใช้งานแล้ว
2. พนักงานได้ถูกเพิ่มเข้าระบบแล้ว และพิมพ์ QR CODE พนักงานออกมาแจกพนักงาน

เนื้อความนี้เป็นขั้นตอนสำหรับพนักงาน เพื่อแสดงขั้นตอนการบันทึกเข้าและออกงานของพนักงานกับ Application TimeMint ที่มีการตั้งค่าแบบ Private Station เอาไว้แล้ว (หรือเราเรียกว่า Lock กับ QR CODE เอาไว้แล้ว)

การบันทึกเข้างาน

Step 1.
ไปที่เเอพ Timemint Station เลือก “บันทึกเข้า

Step 2.
นำบัตรพนักงานที่มีรหัสคิวอาร์ของตัวเองไปสเเกนที่หน้ากล้องของมือถือแอพ TimeMint Station

Step 3.
เมื่อสเเกนคิวอาร์เรียบร้อยแล้ว จะแสดงผลว่า “บันทึกเข้าสำเร็จ”

 


 

การบันทึกออกงาน (เลิกงาน)
Step 1.
ไปที่เเอพ Timemint Station เลือก “บันทึกออก”

Step 2.
นำบัตรพนักงานที่มีรหัสคิวอาร์ของตัวเองไปสเเกนที่หน้ากล้องของมือถือที่ลงแอพ TimeMint Station เอาไว้

Step 3.
เมื่อสเเกนคิวอาร์เรียบร้อยแล้ว จะแสดงผลว่า “บันทึกออกสำเร็จ”

 

 


การดูประวัติการบันทึกเวลา

Step .1
ไปที่เเอพ Timemint Station เลือก “ประวัติการบันทึกเวลา”

Step 2.
นำบัตรพนักงานที่มีรหัสคิวอาร์ของตัวเองไปสเเกน

Step 3.
จะเเสดงผลประวัติการเข้างานของพนักงาน