Close

เราแนะนำให้คุณเริ่มสมัครด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อตั้งค่าต่างๆของพนักงาน สถานที่ และคุณลักษณะของเวลาเข้าออกได้สะดวกและรวดเร็ว

update

Outsource งาน HR ออกไปด้วยการใช้บริการ TimeMint Plus

คุณเป็นบริษัทหนึ่งหรือเปล่าที่เจ้าของกิจการต้องมารวบรวมเวลาทำงานของพนักงาน จัดการเรื่องเอกสารการลา รวบรวมและสรุปการลา การสายทุกประเภทของพนักงานด้วยตัวเอง

Read More

ระบบลงเวลาทำงานที่ดีเลือกอย่างไรถึงจะเหมาะกับองค์กรคุณ

ระบบลงเวลาทำงาน เป็นระบบหนึ่งท […]

Read More

TimeMint เพิ่มช่องทางการใช้งานผ่านเว็บเซอร์วิซ service.timemint.co สำหรับผู้ใช้งานที่มีอำนาจอนุมัติและพนักงาน

TimeMint เพิ่มช่องทางการใช้งานผ่านเว็บเซอร์วิซ service.timemint.co สำหรับผู้ใช้งานที่มีอำนาจอนุมัติและพนักงาน

Read More

TimeMint เพิ่มฟีเจอร์ เพิ่มรายการลา ขอทำโอที ปรับปรุงเวลา ผ่านระบบหลังบ้าน

สำหรับเจ้าของระบบ,ผู้ที่ได้รับสิทธิการเข้าถึงระบบหลังบ้าน สามารถเพิ่มรายการลาต่างๆให้พนักงานได้เเล้ว

Read More