Close

เราแนะนำให้คุณเริ่มสมัครด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อตั้งค่าต่างๆของพนักงาน สถานที่ และคุณลักษณะของเวลาเข้าออกได้สะดวกและรวดเร็ว

เริ่มต้นการใช้งาน Timemint

คู่มือเหล่านี้สำหรับเจ้าของระบบเพื่อใช้ในการเริ่มต้นตั้งค่าต่างๆ เพื่อใช้ระบบ TimeMint ผ่านทางเว้ป ท่านสามารถกดเข้าไปใช้ระบบ TimeMint ได้ที่นี่

เข้าสู่หน้าการใช้งานระบบ TimeMint

วิธีการลงทะเบียนTimemint

เริ่มต้นการใช้งาน Timemint สำหรับเจ้าของระบบ (super admin)

อ่านต่อ...

การคิดค่าบริการ Timemint

คุณสามรถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้ที่

อ่านต่อ...

การกำหนดวันหยุดประจำปีขององค์กร

ตั้งค่าวันหยุดประจำองค์กรของคุณ

อ่านต่อ...

การสร้าง QR Code สถานที่เข้า - ออกงาน

กำหนดสถานที่เข้า – ออกงาน ภายในองค์กรของคุณ

อ่านต่อ...

การสร้างพิกัด สถานที่

กำหนดพื้นที่ พนักงานในองค์กรที่ออกไปทำงานสถานที่

อ่านต่อ...

วิธีการค้นหาตัวเลขพิกัดสถานที่จาก Google Maps ด้วยคอมพิวเตอร์

เจ้าของระบบสามารถค้นหาสถานที่หรือสาขาที่ต้องการสร้างพิกัดด้วยการค้นหาจาก Google Maps

อ่านต่อ...

วิธีการให้พนักงานประจำสาขาส่งพิกัดมาให้เจ้าของระบบ (ใช้ LINE หาตัวเลขพิกัด)

เจ้าของระบบสามารถให้พนักงานประจำสาขาส่งพิกัดสถานที่ของสามารถมาให้เพื่อทำงานสร้างพิกัดในระบบ

อ่านต่อ...

การกำหนดโปรไฟล์การลามาตรฐาน

กำหนดวันหยุด  วันทำงาน ภายในองค์กรของคุณ เพื่อง่ายต่อการใช้งาน

อ่านต่อ...

การเพิ่มพนักงานในระบบ

เพิ่มพนักงานใหม่ในองค์กรของคุณ

อ่านต่อ...

การอนุมัติเครื่องพนักงาน

การอนุมัติให้พนักงานในองค์กร เริ่มใช้งาน timemint

อ่านต่อ...

การนำออกเอกสาร

การนำออกเอกสารในรูปแบบไฟล์เพื่อนำไปใช้งาน

อ่านต่อ...

วิธีการใช้งาน Timemint Station

การตั้งค่าพิกัดด้วยรหัสคิวอาร์สถานทีกับเครื่องสำนักงาน

อ่านต่อ...

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่

line : timemint.co