Close

เราแนะนำให้คุณเริ่มสมัครด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อตั้งค่าต่างๆของพนักงาน สถานที่ และคุณลักษณะของเวลาเข้าออกได้สะดวกและรวดเร็ว

การนำออก ไฟล์เอกสาร เพื่อนำไปใช้งานต่อ

การนำออกข้อมูลการบันทึกเข้า-ออก ของพนักงานในองค์กร

 

เจ้าของระบบสามารถนำข้อมูลการบันทึกเข้า-ออก ของพนักงานในองค์กร เพื่อนำไปใช้ต่อในการคิดค่าเเรงงานได้ โดยเข้าไปที่หน้า “รายงาน”
เจ้าของระบบสามารถเลือกข้อมูลที่ต้องการนำไปใช้ต่อได้ดังนี้

1. กลุ่มของพนักงานทึ่ต้องการข้อมูล เจ้าของระบบสามารถเลือกที่ช่อง “กลุ่มผู้ใช้” เช่นแผนกบัญชี

2.กำหนดวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดที่ต้องการข้อมูล เช่น วันที่เริ่มต้น 1 may 2017 ถึงวันสิ้นสุด  31 may 2017

3.เลือกประเภทไฟล์ที่ต้องการ


4.เลือกข้อมูลที่ต้องการโดยการ ใส่เครื่องหมายหน้ากล่องข้อความที่ต้องการ

 

5.เลือกรูปเเบบข้อมูลที่ต้องการให้เเสดง

  • เเสดงวันละ 1 เเถวเท่านั้น
  • เเสดงบันทึกทั้งหมด

6.คลิก Export จะได้หน้าเอกสารในรูปแบบนี้