Close

เราแนะนำให้คุณเริ่มสมัครด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อตั้งค่าต่างๆของพนักงาน สถานที่ และคุณลักษณะของเวลาเข้าออกได้สะดวกและรวดเร็ว

Uncategorized

นอกจากจะบันทึกเวลาทำงานแล้ว TimeMint ยังมีฟังก์การลาแบบออนไลน์ ให้พนักงานในองค์กรของคุณใช้งานได้อีกด้วย

นอกจากจะบันทึกเวลาทำงานแล้ว TimeMint ยังมีฟังก์การลาแบบออนไลน์ ให้พนักงานในองค์กรของคุณใช้งานได้อีกด้วย

Read More

เสริมพลังด้วยระบบกรอง Image Filter Mode

ระบบการกรองภาพเพื่อให้เจ้าหน้าที่ระบบสามารถเลือกดูข้อมูลภาพที่น่าสงสัยหรือคาดว่าน่าจะเกิดโอกาสที่ไม่พนักงานไม่ได้ทำตามนโยบายการบันทึกภาพถ่ายตนเองเพื่อใช้ในการยืนยันการมีอยู่ขอตนเองขณะเข้าออกงานตามพิกัดหรือรูปแบบการลงเวลาใดๆ

Read More

TimeMint Application บันทึกเวลาทำงานผ่านมือถือ มีการอัปเดตเวอร์ชั่นที่สำคัญของแอป TimeMint เป็นเวอร์ชั่น 2.6.1

TimeMint Application บันทึกเวลาทำงานผ่านมือถือ มีการอัปเดตเวอร์ชั่นที่สำคัญของแอป TimeMint เป็นเวอร์ชั่น 2.6.1

Read More

การแบ่งกลุ่มสถานที่เพื่อกำหนดสิทธิ์ให้บันทึกข้อมูลเข้าออกของพนักงานเฉพาะกลุ่มสถานที่

การแบ่งกลุ่มสถานที่ให้พนักงานบันทึกเวลาเข้าออกงาน

เพื่อให้สะดวกในการกำหนดสิทธิ์การเข้าออกงานของพนักงาน เราสามารถที่จะกำหนดให้พนักงานเข้าออกงานได้เฉพาะสถานที่ได้

Read More

วิธีการคืนค่าวันลาให้พนักงานสำหรับ บริษัทที่ใช้ฟังก์ชันการลา TimeMint

การล้างค่าวันลาคงเหลือเพื่อเริ […]

Read More