Close

เราแนะนำให้คุณเริ่มสมัครด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อตั้งค่าต่างๆของพนักงาน สถานที่ และคุณลักษณะของเวลาเข้าออกได้สะดวกและรวดเร็ว

การอนุมัติเครื่องพนักงาน

เข้าไปที่  “โทรศัพท์ ” เลือกแสดงรายการทั้งหมดระบบจะโชว์พนักงานในระบบทั้งหมด

โดยจะระบุสถานนะการร้องขอการผูกบัญชี ของพนักงานในองค์กร
1.เมื่อพนักงานได้ร้องการการอนุมัติเครื่อง เจ้าของระบบจะเห็นสถานะของพนักงานคนนั้นว่า “อนุมัติตอนนี้” เจ้าของระบบต้องทำการคลิก “อนุมัติตอนนี้” เพื่อทำการอนุมัติเครื่อง


2.เมื่อเจ้าของระบบทำการอนุมัติเครื่องแล้ว สถานะของพนักงานคนเป็นจะเปลี่ยนเป็น “อนุมัติแล้ว”